İnsan Kaynakları Yönetimi

BIS İK çözümleri, organizasyonlara çalışanlarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri ve katma değer yaratan bir işgücü geliştirebilmeleri için eksiksiz ve entegre çözümler sunar. 

İK’nın Dönüşümü

Yakın zamana kadar İK; satış, pazarlama, finans ya da operasyon kadar kilit bir fonksiyon olarak görülmemiştir. Ne yazık ki, İK haksız bir şekilde ya operasyonel bir iş olarak görülmüş ya da tamamen yok sayılmıştır. Ancak son dönemde İK’nın iş başarısı üzerindeki rolü, firmalar tarafından geç de olsa anlaşılmaya başlamıştır. 

Günümüzde, insan yönetimi denilince bu alanda çok ciddi bir dönüşüm yaşanmaktadır. İK, radikal bir şekilde yeniden tanımlanmakta ve işe alımdan performans yönetimine ve ücretlendirmeye kadar çalışana ilişkin her sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi daha çok vurgulanmaya başlamıştır. İnsan kaynaklarının fonksiyonları ve sorumlulukları, firmalar tarafından her zamankinden daha çok hissedilmekte ve diğer iş birimleriyle eşdeğer olduğu anlaşılmıştır. İK, artık organizasyonların tam kalbinde, çok önemli bir yere sahiptir.

İK Süreçlerinin Standardizasyonu

Hala birçok firma manuel süreçlere veya çok fazla işgücü gerektiren kağıt üzerinden yürüyen yöntemlere bel bağlamış durumdadır. Süreçler standart kelime işleme yazılımlarına ait çıktılar, veritabanı şablonları ya da diğer elektronik yöntemlerle otomatize edilse dahi, bu yöntemler çoğu zaman azaltmaları beklenenden daha çok problem ve karmaşıklığa yol açar. Standardize edilmiş süreçler firmaların üstün performans gösteren çalışanlarını daha iyi motive edebilmelerini ve onları elde tutmalarını, bireysel hedeflerle kurumsal hedefleri örtüştürebilmelerini ve daha verimli bir işgücü ortaya çıkarabilmelerini sağlar.

Yeni İK Teknolojileri

Firmalar her geçen gün artan bir sayıyla, personel yönetimi süreçlerini geliştirmek için inovatif teknolojilere kaymaktadır. İleri görüşlü organizasyonlar, şimdilerde alışılagelmiş, geleneksel manuel süreçlerini, verimlilik artışı sunan gelişmiş çözümlerle değiştirmektedir. Kurumlar, İK işlerinin büyük çoğunluğunu otomatize ederek maliyetleri tasarrufları, gelişmiş karar verme mekanizmaları, artan çalışan üretkenliği ve çalışan memnuniyeti gibi birçok fayda sağlamaktadır. 

Örneğin; çalışan ve yönetici self-servis teknolojileri, bir yandan kurumların işlem sayısının ve İK temsilcisi ya da çağrı merkezinden işlenen sorgulamaların azalmasını sağlarken, diğer yandan da çalışanların kendileri, yan hakları ve hatta kariyerleri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmalarına olanak vermektedir. 

İş Süreçlerinin Verimli Yönetimi

Son teknoloji insan kaynakları yönetim sistemleri (İKYS) personel işlemleri, çalışan kayıtlarının güncel tutulması, çalışanların eğitimi ve yan haklarının yönetimi gibi birçok İK görev süreçlerini destekler. Çalışanların ve yöneticilerin bu işlemlere araya kağıt yığınları girmeksizin, web bazlı fonksiyonlarla erişmelerini sağlamak verimliliğin yolunu açar.

BİS İle Çalışmak

BIS İKYS Grubu işgücünde köklü değişimler yaratmanızı kolaylaştıran yenilikçi yazılım ürünleriyle İK’nızın dönüşümüne yardımcı olabilir. Kurumunuzun ölçeği ve sektörü ne olursa olsun BIS, size değer yaratacak uygulamalar sunabilmeniz, maliyetleri düşürmeniz ve çalışan memnuyetini arttırabilmeniz için İK hizmetlerinizi yeniden yapılandırmada yardım eder. BIS ayrıca, teknolojiyi bir bileşen olarak kullanarak yetenek yönetimi inisiyatifleri geliştirebilmeleri için öncü İK danışmanlık firmalarıyla iş ortaklıkları yürütür.

İlgili Ürünler
Personel Maliyetlerinin Yönetimi

İşletme maliyetleri arasında en büyük giderlerden biri olan işgücü giderleri, toplam işletme giderlerinin yaklaşık %35’ini ve toplam gelirlerin %30’unu oluşturmaktadır. Kurumlar İK yazılımlarını maaş ve pozisyonları planlama ve bütçelemede, tutarlı ücret ve terfi politikaları yaratmada, işe alımları kontrol altında tutmada ve işten çıkarmaları yönetmede kullanmaktadır.

Yasal Uyumluluğu Sağlama

Bugünün yasal düzenlemeleri İK organizasyonlarını da tutarlı uygulamalar ve prosedürler oluşturma konusunda zorlamaktadır. Kurumlar tarafından hükümetlerce bildirilen regülasyonların tüm coğrafya ve iş birimlerinde tutarlı bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını bilmek çok zor bir iştir. Süreç standardizasyonu bu regülasyonların uygulanması için ortak bir platform oluşturmaktadır.

Yetenek Yönetimi

Hiç şüphe yok ki yetenek yönetimi bugün İK yönetiminin en sıcak gündem maddesi ve organizasyonların en büyük ve sert savaşlarından birini verdiği bir konu. Bu savaşın kazanılmasının ardında organizasyonun mevcut çalışanlarının yetenek ve tecrübelerini belirleyip onlardan en iyi şekilde istifade etmesi yatmaktadır. Ancak yeteneklerin tanımlanması, yedeklemenin yapılması ve işgücü planlaması gibi konularda ortak bir yaklaşım geliştirilmedikçe küresel bir işgücünden faydalanmak imkansızlaşmaktadır. Standardizasyon bu anlamda bireylerin her birinin yeteneklerinden en iyi sonuçları almaya yardımcı olur.

Eğitim ve Gelişimi Hakim Kılma

Kurumlar zorlaşan piyasa şartlarına karşı her zaman işe alım süreçlerine daha fazla önem vererek cevap vermeyi seçmişlerdir. Ancak her geçen saniye oyunun kuralları değişmektedir. Şimdinin organizasyonları ise, mevcut işgücünü elde tutmaya ve onlardan daha iyi performans alabilmeye odaklanmış durumdadır. Aynı zamanda, dışarıdan en iyi adayı bulup işe alabilmek için de gözlerini dört açmış durumdadır. Firmaların spesifik çalışan ihtiyaçları ve organizasyonel iş gereksinimlerine doğrudan hitap eden eğitim ve gelişim programlarını hedefleme kabiliyetleri, daha iyi performans gösteren çalışanları ve dolayısıyla şirketleri beraberinde getirir. 

BIS’in Bakış Açısı

Görünen o ki; İK fonksiyonu, yerel bir personel hizmetleri sağlayıcısı gibi davranmaya daha fazla devam edemez. Hem maliyet baskıları hem de yeteneğin daha iyi yönetilmesi ihtiyacı İK yöneticilerini daha etkin düşünüp gerekli aksiyonları almaya itmektedir. Küresel olarak entegre bir dünyada gerçek bir fark yaratmak için, işletmeler yeteneği keşfetmenin daha iyi yollarını bulmalı, kaynakları doğru şekilde dağıtmalı, performansı daha iyi ölçümlemeli ve hayati yetenek ve yetkinlikleri inşa etmelidir. Böylece daha çevik, esnek ve dayanıklı işgücü geliştirebilirler. Bunlar da, işgücü performansını arttırmaya yönelik gelişim programlarına yoğunlaşmayı ve düşük maliyetli İK yapıları, süreçleri ve sistemleri gerektirir.